SERVEIS

ATENCIÓ PRIMERENCA


Per a infants entre 0 i 6 anys que presenten retard en el seu desenvolupament

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupament i el benestar de l’infant i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible, la seva integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal. Servei concertat amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern Balear.

EDUCACIÓ ESPECIAL


Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials

Centres educatius concertats que atenen alumnes amb necessitats educatives especials. L’objectiu principal és el de proporcionar uns aprenentatges individualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats per integrar-se a l’entorn comunitari.

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ


Formació adaptada per a persones amb necessitats de suport

Oferim cursos de formació profesional adreçats a persones amb discapacitat. S’ofereixen cursos de formació i preparació laboral en diferents activitats professionals i en diferents modalitats. Des de foQua apostam decididament per la Formació Dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció profesional de les persones amb discapacitat.

INSERCIÓ LABORAL


Per avaforir la inserció de persones amb discapacitat

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat. Les prestacions del servei són: valoració i orientació, formació ocupacional professional, suport a les pràctiques en empreses i inserció laboral a l’empresa

AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL EN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL


Els centres especials de treball ofereixen treball productiu i remunerat a treballadors amb discapacitat

El Centre Especial de Treball és una alternativa laboral estable i adaptada a les necessitats de suport dels treballadors que tenen més dificultats per a l’accés a un lloc de feina a l’empresa ordinària.  Les diferents entitats foQua presten als treballadors dels CET un servei d’ajustament personal i social, un servei de suport a la integració laboral dels treballadors amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau d’autonomia i integració laboral.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA


Per promoure l’autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió

Servei especialitzat per a persones amb discapacitat. Ofereix actuacions de valoració, orientació i prestació de suports per promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat.

SERVEI OCUPACIONAL


 Suport a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental greu

Servei d’atenció diürna que ofereix suport per a desenvolupar les activitats de la vida diària i que té per objectiu l’adquisició i desenvolupament de les habilitats adaptatives, el foment de l’autonomia personal i la inclusió sociolaboral.

SERVEI DE CENTRE DE DIA


 Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

Té per objectiu proporcionar una atenció integral per afavorir al màxim el desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat intel·lectual que hi assisteixen.

HABITATGE SUPERVISATS


 Proporciona allotjament i suport personal i social

Substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten. Hi conviuen persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, aíxí com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapten a les necessitats de cada persona.

RESIDÈNCIA


 Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

La residència és un servei complementari del centre de dia per a persones amb discapacitat i necessitats de suport generalitzat, que a causa de les grans necessitats de suport que precisen requereixen d’una atenció de forma bàsica i continuada.

SERVEI SOCIOCULTURAL I D’OCI


 Proporciona els suports necessaris perquè les persones puguin gaudir del seu temps lliure

Proporciona suports per tal de fomentar la inclusió, la participació ciutadana, el benestar i els vincles. Es presta preferentment en la comunitat i en entorns ordinaris, amb un model d’oci inclusiu.

FUNCIÓ TUTELAR


 Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten

Dirigit a persones amb discapacitat amb la capacitat jurídica modificada, que té per objecte vetllar per ella amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral.

SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT


 Persegueix potenciar al màxim l’autonomia de la persona

Amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, prevenir l’exclusió en la infància i joventut i fomentar la participació i normalització social, un grup d’educadors/es es distribueixen per els diferents centres municipals de serveis socials i duen a terme accions d’orientació i assessorament individual, itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona, intervencions grupals, intervencions comunitàries…

SUPORT A L’HABITATGE


 Ofereix orientació i Suport a les persones a casa seva

Servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat i necessitats de suport que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut. La prestació és dinàmica i flexible, i s’ha d’adaptar a les necessitats de cada persona usuària. La tinença de l’habitatge correspon a la persona usuària.