SERVEIS

ATENCIÓ PRIMERENCA


Per a infants entre 0 i 6 anys que presenten retard en el seu desenvolupament

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupa-ment i el benestar de l’infant i de la seva família, possibili-tant de la forma més àmplia possible, la seva integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal. Servei concertat amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern Balear.

EDUCACIÓ ESPECIAL


Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials

Centres concertats que atenen a alumnes que, pel seu grau de discapacitat, no es poden integrar en centres ordinaris. El seu objectiu és oferir aprenentatges individualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats.

FORMACIÓ


Formació adaptada per a persones amb necessitats de suport

S’ofereixen diferents cursos i modalitats de formació adapta-da a persones amb discapacitat o amb necessitats de suport en distintes branques professionals en funció de la demanda i de les possibilitats de cada entitat: administratiu, restaura-ció, bar, jardineria, neteja, etc.

INSERCIÓ LABORAL


Per avaforir la inserció de persones amb discapacitat

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari inte-grat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat, inclòs a la Xarxa d’Orientació Laboral del SOIB.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL


Ofereix treball productiu i remunerat a treballadors amb discapacitat

És una alternativa laboral estable i adaptada a les necessi-tats de suport dels treballadors que tenen més dificultats per a l’accés a un lloc de feina a l’empresa ordinària. Les activi-tats laborals són diverses: impremta, jardineria, neteja, bar…

ATENCIÓ INTEGRAL


 

Per promoure l’autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió

Servei especialitzat format per un conjunt d’actuacions adre-çades a valorar, orientar i donar els suports necessaris per a oferir una atenció integral, donant suport a l’accés i l’ús als recursos comunitaris.

SERVEI OCUPACIONAL


 

Suport a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental greu

Servei d’atenció diürna que ofereix suport per a desenvolupar les activitats de la vida diària i que té per objectiu l’adquisició i desenvolupament de les habilitats adaptatives, el foment de l’autonomia personal i la inclusió socialaboral.

SERVEIS SOCIALS DE DIA


 

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

Té per objectiu proporcionar una atenció integral per afavorir al màxim el desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat intel·lectual que hi assisteixen.

HABITATGES SUPERVISATS I VIVENDA AUTÓNOMA


 

Proporciona allotjament i suport personal i social

Proporcionam allotjament i suport personal i social a persones amb discapacitat o malaltia mental i necessitat de suport inter-mitent o limitat. Les persones viuen en un entorn normalitzat i integrat en la comunitat, a fi de facilitar la seva inserció social.

RESIDÈNCIA


 

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

La residència és un servei complementari del centre de dia per a persones amb discapacitat i necessitats de suport generalit-zat, que a causa de les grans necessitats de suport que precisen necessiten atenció d’una forma bàsica i continuada.

OCI I ESPORT


 

Per a infants entre 6 i 12 anys que presenten retard en el seu desenvolupament

Les diferents entitats duen a terme activitats d’oci i esport: activitats de lleure, activitats en temps de vacances, viatges, estades a hotels, campionats, entrenaments… Es duen a terme també accions per al foment de l’oci dins l’entorn normalitzat.

FUNDACIÓ TUTELAR


 

Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten

Entitat social constituïda amb l’objectiu d’exercir la funció tutelar de les persones amb discapacitat que tenen una sentència d’in-capacitació i que no compten amb familiars o persones properes que se’n facin càrrec de la seva tutela o curatela.