SERVEIS

ATENCIÓ PRIMERENCA


Per a infants entre 0 i 6 anys que presenten retard en el seu desenvolupament

Servei específic i multidisciplinari per a infants amb discapacitat o limitacions en el desenvolupament. Té com a objectiu aprofitar la màxima plasticitat neuronal i capacitat de desenvolupament per minimitzar les conseqüències futures d’una possible discapacitat, amb diferents tipus d’estimulació. Les intervencions han de preveure  la globalitat de l’infant i la família i es poden prestar tant al domicili familiar com en el centre d’educació infantil o en un centre especialitzat.

 

EDUCACIÓ ESPECIAL


Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials

Centres educatius concertats que atenen alumnes amb necessitats educatives especials. L’objectiu principal és el de proporcionar als alumnes uns aprenentatges individualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats per integrar-se a l’entorn comunitari. Els nostres centres educatius aposten decididament per un model d’escola inclusiva, ja que el desenvolupament de les persones depen en gran mesura de la seva participació en entorns favorables i en la dotació dels suports adients.

 

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ


Formació adaptada per a persones amb necessitats de suport

Oferim cursos de formació professional adreçats persones amb discapacitat. S’ofereixen cursos de formació i preparació laboral en diferents activitats professionals (arts gràfiques, cuina, administració, jardineria, neteja, restauració…) i en diferents modalitats (formació professional bàsica, formació professional ocupacional). Des de foQua apostam decididament per la Formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat

 

INSERCIÓ LABORAL


Per avaforir la inserció de persones amb discapacitat

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat. Les prestacions del servei són: valoració i orientació, formació ocupacional professional, suport a les pràctiques en empreses i inserció laboral a l’empresa .

 

AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL EN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL


Ofereixen treball productiu i remunerat a treballadors amb discapacitat

El Centre Especial de Treball és una alternativa laboral estable i adaptada a les necessitats de suport dels treballadors que tenen més dificultats per a l’accés a un lloc de feina a l’empresa ordinària. Les activitats laborals són diverses: impremta, jardineria, neteja, bar… Les diferents entitats foQua presten als treballadors dels CET un servei d’ajustament personal i social, un servei de suport a la integració laboral dels treballadors amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau d’autonomia i integració social.

 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA


Per promoure l’autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió

L’objectiu del servei és el de potenciar al màxim l’autonomia de la persona, prevenir l’exclusió en la infància i joventut i fomentar la seva participació i normalització social. Per dur a terme això, un grup d’educadors/es es distribueixen per els diferents centres municipals de serveis socials i duen a terme accions d’orientació i assessorament individual, itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona, intervencions grupals, intervencions comunitàries…

SERVEI OCUPACIONAL


 Suport a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental greu

Presta suports a la persona amb discapacitat perquè aconsegueixi un desenvolupament personal i la inclusió social màxims amb activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge de l’autonomia i d’inserció sociolaboral.

Una de les finalitats del servei és facilitar la capacitació i la preparació per accedir al treball, mantenir i millorar l’ocupació, i fer-ne la promoció al mercat laboral ordinari sempre que sigui possible. El servei es pot prestar en entorns de la comunitat per afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona.

SERVEI DE CENTRE DE DIA


 Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

Durant el període diürn ofereix una atenció integral per a les persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat. En funció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat, ofereix suport directe a activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació, el benestar i la salut, les habilitats per a l’autonomia, la teràpia ocupacional, les relacions, la conducta i l’oci. L’objectiu del servei és millorar o mantenir el nivell més alt possible d’autonomia i benestar, prevenint situacions de dependència més gran, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies.

HABITATGE SUPERVISATS


 Proporciona allotjament i suport personal i social

Substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten. Hi conviuen persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapten a les necessitats de cada persona.

RESIDÈNCIA


 Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat

Constitueix el domicili de la persona amb discapacitat, ofereix allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats de suport extens o generalitzat en la major part de les activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o mantenir el nivell més alt possible d’autonomia, benestar i inclusió en la comunitat. Es pot complementar amb un servei de centre de dia.

SERVEI SOCIOCULTURAL I D’OCI


 Proporciona els suports necessaris perquè les persones puguin gaudir del seu temps lliure

Proporciona els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat de qualsevol edat puguin gaudir del seu temps de lleure de la forma més autònoma possible, fomentant-ne la inclusió, la participació ciutadana, el benestar i els vincles. Es presta preferentment en la comunitat i en entorns ordinaris, amb un model d’oci inclusiu. Pot incloure un servei d’orientació i d’intermediació amb recursos d’oci de la comunitat. Cada persona tria les activitats. El servei no es dirigeix a les persones usuàries de serveis residencials o de suport a l’habitatge.

FUNCIÓ TUTELAR


 Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten

Dirigit a persones amb discapacitat amb la capacitat jurídica modificada, que té per objecte vetllar per ella amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral. L’entitat que du a terme l’activitat de suport a la funció tutelar representa la persona tutelada i n’administra els seus béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. És un servei substitutori de la funció que farien els familiars/tutors.

SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT


 Persegueix potenciar al màxim l’autonomia de la persona

L’objectiu del servei és el de potenciar al màxim l’autonomia de la persona, prevenir l’exclusió en la infància i joventut i fomentar la seva participació i normalització social. Per dur a terme això, un grup d’educadors/es es distribueixen per els diferents centres municipals de serveis socials i duen a terme accions d’orientació i assessorament individual, itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona, intervencions grupals, intervencions comunitàries…

SUPORT A L’HABITATGE


 Ofereix orientació i Suport a les persones a casa seva

Servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat i necessitats de suport que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut. La prestació és dinàmica i flexible, i s’ha d’adaptar a les necessitats de cada persona usuària. La tinença de l’habitatge correspon a la persona usuària.